Avkastning på eget kapital²
Resultat efter skatt dividerat med eget kapital. Komponenterna beräknas som snittet av de senaste 12 månaderna.
Avkastning på rörelsekapital (R/RK)¹
EBITA dividerat med rörelsekapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av sysselsatt kapital. Komponenterna beräknas som snittet av de senaste 12 månaderna.
EBITA¹
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITA-marginal
EBITA i procent av nettoomsättningen.
EBITDA¹
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Finansiell nettoskuld
Nettot av räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel.
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med ett vägt genomsnitt av antal utestående aktier efter återköp.
Nettoskuld exklusive pensioner
Nettot av räntebärande skulder och avsättningar exklusive pensioner minus likvida medel.
Nettoskuldsättningsgrad, exklusive pensioner²
Nettoskuld exklusive pensioner dividerat med eget kapital.
Resultat per aktie
Aktieägarnas andel av periodens resultat efter skatt, dividerat med ett vägt genomsnitt av antal aktier under perioden. Nyckeltal enligt IFRS.
Resultat per aktie efter utspädning
Aktieägarnas andel av periodens resultat efter skatt, dividerat med ett vägt genomsnitt av antal utestående aktier, justerat för tillkommande antal aktier vid nyttjande av utestående optioner. Nyckeltal enligt IFRS.
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.
Rörelsekapital¹
Rörelsekapital (RK) mäts genom ett årsgenomsnitt definierat som varulager plus kundfordringar minus leverantörsskulder.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Soliditet²
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Skuldsättningsgrad²
Finansiell nettoskuld dividerat med eget kapital.
Sysselsatt kapital
Balansomslutning minus icke räntebärande skulder och avsättningar.
Utestående antal aktier
Totalt antal aktier reducerat med av bolaget återköpta egna aktier.

¹Nyckeltalet är ett alternativt nyckeltal enligt ESMAs riktlinjer.
²Minoriteten ingår i eget kapital när nyckeltalen beräknas.