Bokslutskommuniké 1 april 2016 - 31 Mars 2017

Fjärde kvartalet (1 Januari - 31 Mars 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent och uppgick till 1 941 MSEK (1 631).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 35 procent och uppgick till 193 MSEK (142) motsvarande en EBITA-marginal om 10,0 procent (8,7).
 • Rörelseresultatet ökade med 39 procent och uppgick till 163 MSEK (117) motsvarande en rörelsemarginal om 8,4 procent (7,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 39 procent och uppgick till 118 MSEK (85) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,75 SEK (1,25).

helår (1 APRIL 2016 - 31 Mars 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent och uppgick till 7 178 MSEK (6 155).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 34 procent och uppgick till 715 MSEK (536) motsvarande en EBITA-marginal om 10,0 procent (8,7).
 • Rörelseresultatet ökade med 36 procent och uppgick till 604 MSEK (443) motsvarande en rörelsemarginal om 8,4 procent (7,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 35 procent och uppgick till 450 MSEK (333) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,60 SEK (4,85).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent (44) och avkastning på eget kapital uppgick till 28 procent (20).
 • Soliditeten uppgick till 39 procent (40).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 551 MSEK (474) och kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 8,25 SEK (7,10).
 • Under året har vi genomfört tio förvärv med en total årsomsättning om cirka 500 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK (3,25 inklusive Addlife) per aktie. Styrelsen har beslutat om en ny utdelningspolicy som innebär en målsättning att föreslå en utdelning överstigande 30 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel.

Ladda ned Excel

Koncernen i sammandrag 3 månader   Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 2016/2017 2015/2016   2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning 1 941 1 631 19%   7 178 6 155 17%
EBITA 193 142 35%   715 536 34%
EBITA-marginal % 10,0 8,7     10,0 8,7  
Resultat efter finansiella poster 154 108 42%   580 423 37%
Periodens resultat 118 85 39%   450 333 35%
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,75 1,25 40%   6,60 4,85 36%
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - -     8,25 7,10 16%
Avkastning eget kapital, % 28 20     28 20  
Soliditet, % 39 40     39 40  
Jämförelser inom parantes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.
Samtliga uppgifter i denna delårsrapport avser kvarvarande verksamhet, exklusive utdelning av AddLife, om inte annat anges.
Samtliga siffror avseende resultaträkning avser kvarvarande verksamheter med retroaktivitet från 1 april 2014.
Samtliga siffror avseende balansräkning avser kvarvarande verksamhet från 31 mars 2016 utan retroaktivitet för tidigare perioder.

 

Senast uppdaterad: 2017-05-11 12:50:59 av Xjamilah.elali@addtech.com