Övrig finansiell information

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastning på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 28 procent (20) och avkastning på sysselsatt kapital till 23 procent (16). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 53 procent (44).

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 39 procent (40). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 25,45 SEK (22,10). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 801 MSEK (623) exklusive pensionsskuld om 210 MSEK (199). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner, uppgick till 0,5 (0,4).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 818 MSEK (754) per 31 mars 2017.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under verksamhetsåret till 551 MSEK (474). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 335 MSEK (623). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 68 MSEK (90) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 5 MSEK (24). Utdelning från intressebolag uppgick till 3 MSEK (0). Återköp av egna aktier uppgick till 40 MSEK (45) och återköp av köpoptioner uppgick till 6 MSEK (0). Inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 18 MSEK (61). Utdelning till moderbolagets aktieägare uppgick till 218 MSEK (217), vilket motsvarar 3,25 SEK (3,25) per aktie.

Medarbetare

Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 176, vilket kan jämföras med 2 076 vid räkenskapsårets ingång. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 129. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 133. 

Aktiestruktur

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Ladda ned Excel

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 3 237 564 32 375 640 4,7 33,3
B-aktie, 1 röst per aktie 64 960 932 64 960 932 95,3 66,7
Totalt antal aktier före återköp 68 198 496 97 336 572 100,0 100,0
Varav återköpta B-aktier 1 374 721   2,0 1,4
Totalt antal aktier efter återköp 66 823 775      

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 1 374 721 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Ladda ned Excel

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Ursprunglig lösenkurs Omräknad lösenkurs Lösenperiod
2016/2020 300 000 300 000 0,4% 159,00 - 16 sep 2019 - 5 jun 2020
2015/2019 350 000 430 500 0,6% 154,50 125,10 17 sep 2018 - 3 jun 2019
2014/2018 350 000 430 500 0,6% 116,70 94,50 17 sep 2017 - 1 jun 2018
2013/2017 57 762 213 721 0,3% 106,13 85,90 19 sep 2016 - 2 jun 2017

 

Förvärv

Under verksamhetsårets tre första kvartal, 1 april till 31 december 2016, har följande förvärv genomförts; Elektro-Tukku Oy och Penlink AB till affärsområdet Components, E.T.S Portsmouth Limited till affärsområdet Energy, Sammet Dampers Oy och Itek AS till affärsområdet Industrial Process samt Poryan China Company Ltd och Carmac Inc till affärsområdet Power Solutions.

Förvärv under fjärde kvartalet

Den 2 januari 2017 förvärvades Sensor Control Nordic AB och Sensor ECS AB, Sverige, till affärsområdet Components. Sensorbolagen levererar komponenter och lösningar inom områdena sensor, styrning, kontroll och drivning. Bolagen omsätter cirka 160 MSEK och har 30 anställda.

Den 2 januari 2017 förvärvades Vallentin Elektronik A/S, Danmark, till affärsområdet Components. Vallentin är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller termiska lösningar för OEM-inbyggnad inom området elektronik. Bolaget omsätter cirka 15 MDKK och har fyra anställda.

Den 1 mars 2017 förvärvades Ex-Tekniikka Oy, Finland, till affärsområdet Components. Ex-Tekniikka Oy är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller Ex-produkter för OEM-inbyggnad samt processindustri. Bolaget omsätter cirka 2 MEUR och har tre anställda.

Förvärv totalt

Ladda ned Excel

Förvärv Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Sammet Dampers Oy, Finland April, 2016 45 12 Industrial Process
Poryan China Company Ltd, Kina April, 2016 50 22 Power Solutions
E.T.S. Portsmouth Ltd, Storbritannien April, 2016 100 35 Energy
Elektro-Tukku Oy, Finland Maj, 2016 8 3 Components
Penlink AB, Sverige Oktober, 2016 25 5 Components
Itek AS, Norge November, 2016 65 13 Industrial Process
Carmac Inc (Inkråm), USA December, 2016 10 2 Power Solutions
Sensorbolagen, Sverige Januari, 2017 160 30 Components
Vallentin Elektronik  A/S, Danmark Januari, 2017 20 4 Components
EX-Tekniikka Oy, Finland Mars, 2017 20 3 Components
Dovitech A/S, Danmark April, 2017 100 5 Components
Craig & Derricott Holdings Ltd, Storbritannien April, 2017 110 90 Power Solutions
         
* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Om samtliga förvärv hade genomförts 1 april 2016 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 528 MSEK, rörelseresultat med 55 MSEK och periodens resultat efter skatt med 39 MSEK.

Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen. Beräknat utfall på årets förvärv uppgår till 94 MSEK, vilka förfaller till betalning inom ett till fyra år. Maximalt beräknas dessa kunna uppgå till 105 MSEK. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår diskonterat värde till 84 MSEK.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under räkenskapsåret uppgår till 7 MSEK (3) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Under räkenskapsåret har villkorade köpeskillingar netto omvärderats till 12 MSEK (10). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader. 

De tillgångar och skulder som ingick i årets förvärv uppgår enligt den preliminära förvärvsanalysen till följande:

Ladda ned Excel

  Redovisat värde vid förvärvs-tidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 0 242 242
Övriga anläggningstillgångar 6 - 6
Varulager 37 - 37
Övriga omsättningstillgångar 229 - 229
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran 2 -50 -48
Övriga skulder -119 - -119
Förvärvade nettotillgångar 155 192 347
Goodwill     220
Innehav utan bestämmande inflytande     -2
Köpeskilling 1)     565
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet     -141
Avgår ej utbetald köpeskilling     -108
Påverkan på koncernens likvida medel     316
1) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 54 MSEK (58) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 312 MSEK (200). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (2). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 88 MSEK (+21). 

Övriga upplysningar

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De nya och reviderade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar, med tillämpning från räkenskapsår 2016/2017, har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Alternativa nyckeltal

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner av de nyckeltal som Addtech använder se sid 19.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. Risk- och osäkerhetsfaktorerna är desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 19-21) i årsredovisningen 2015/2016. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter

Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

Utdelning och förändrad utdelningspolicy

Addtechs utdelningspolicy innebär en målsättning att föreslå en utdelning som överstiger 50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK (3,25 inklusive Addlife) per aktie. Årets föreslagna utdelning motsvarar en utdelningsandel som överstiger 50 procent.

Addtech har en framgångsrik historik av att göra förvärv. Det finns fortsatt goda möjligheter att göra förvärv med bra avkastning vilket gynnar Addtechs aktieägare så därför har styrelsen i Addtech beslutat om en förändrad utdelningspolicy. Den nya policyn innebär en målsättning att föreslå en utdelning som överstiger 30 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Vid förslag till utdelning beaktas koncernens eget kapital, långsiktiga finansierings- och investeringsbehov, tillväxtplaner och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse.

Förslag till årsstämman

Årsstämma i Addtech AB kommer att hållas torsdagen den 31 augusti 2017, klockan 16.00 på IVA i Stockholm, Grev Turegatan 16. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras under juli 2017 och kommer också att vara tillgänglig på www.addtech.com. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK (3,25 inklusive Addlife) per aktie, vilket motsvarar en utdelning om 234 MSEK (218). Föreslagen avstämningsdag för utdelning är 25 augusti 2017 och beräknas ske 7 september 2017. Styrelsen föreslår vidare årsstämman om förnyat mandat till återköp av egna aktier motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsredovisning 2016/2017

Årsredovisning för 2016/2017 kommer publiceras på Addtechs hemsida i juli 2017 på www.addtech.com. En tryckt redovisning kommer att distribueras till de aktieägare som begär detta.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 3 april 2017 förvärvades Dovitech A/S, Danmark, till affärsområdet Components. Dovitech levererar induktiva speciallösningar samt elektromekaniska- och automationskomponenter. Bolaget omsätter cirka 80 MDKK och har fem anställda.

Den 6 april 2017 förvärvades Craig & Derricott Holdings Ltd, Storbritannien, till affärsområdet Power Solutions. Craig & Derricott utvecklar, tillverkar och marknadsför robusta lågspänningsapparater och delsystem för marknader i Storbritannien, Europa och Mellanöstern. Bolaget omsätter cirka 10 MGBP och har 90 anställda.

Styrelsen i Addtech har beslutat om en ny utdelningspolicy. Den nya policyn innebär en målsättning att föreslå en utdelning som överstiger 30 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel.

Stockholm den 11 maj 2017

Johan Sjö
VD och Koncernchef

 

 

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 13.15 CET.

Kommande informationstillfällen

Juli 2017       Årsredovisning 2016/2017
2017-07-14   Delårsrapport 1 april - 30 juni 2017
2017-08-31   Årsstämma 2017
2017-10-26   Delårsrapport 1 april - 30 september 2017
2018-02-06   Delårsrapport 1 april - 31 december 2017

För ytterligare information kontakta

Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Christina Kassberg, ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 00

Senast uppdaterad: 2017-05-11 12:53:20 av Xjamilah.elali@addtech.com