UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

Components

Components nettoomsättning ökade i fjärde kvartalet med 25 procent till 675 MSEK (542) och EBITA ökade med 40 procent till 58 MSEK (42). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 16 procent till 2 355 MSEK (2 029) och EBITA ökade med 25 procent till 187 MSEK (149).

Marknad

Ökad försäljning av insatskomponenter till nordiska tillverkningsföretag i kombination med förvärv har gett stark vinsttillväxt under kvartalet. Efterfrågan ökade i alla våra större kundsegment såsom mekanisk industri, elektronik, vindenergi och specialfordon. Affärsläget förbättrades både i Sverige och Finland och det var fortsatt positivt i Danmark. Den norska marknaden inom olja och gas var svag men tack vare god efterfrågan inom infrastruktur och livsmedel var affärsläget ändå totalt sett stabilt.

Dynamisk graf: Components - Kundsegment
Dynamisk graf: Components - Geografisk marknad

Energy

Energys nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 15 procent till 461 MSEK (402) och EBITA ökade med 40 procent till 59 MSEK (41). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 22 procent till 1 807 MSEK (1 487) och EBITA ökade med 50 procent till 225 MSEK (149).

Marknad

Marknaden har varit gynnsam under hela affärsåret. Under kvartalet ökade efterfrågan ytterligare något, från en redan hög nivå. Förvärv men framförallt en ökad effektivitet i våra verksamheter har medfört en mycket god vinsttillväxt. Infrastrukturinvesteringarna inom stam- och regionnät i Norden har fortsatt att öka och ligger särskilt i Sverige på en hög nivå. Efterfrågan på nischade produkter inom elkraftsdistribution var fortsatt stabil. Försäljningen av produkter inom elinstallation och elsäkerhet har haft en positiv utveckling i både Norden och Storbritannien.

Dynamisk graf: Energy - Kundsegment
Dynamisk graf: Energy - Geografisk marknad

 

Industrial Process

Industrial Process nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 20 procent till 419 MSEK (351) och EBITA ökade med 17 procent till 32 MSEK (28). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 11 procent till 1 585 MSEK (1 423) och EBITA ökade med 9 procent till 125 MSEK (116).

Marknad

Försäljningen till produktionsindustrin i Norden steg totalt sett under kvartalet och flertalet kundsegment ökade sin efterfrågan. Investeringarna inom nordisk process- och tillverkningsindustri ökade. Efterfrågan inom fartygsmarknaden utvecklades positivt medan affärsläget inom olja & gas var fortsatt svag. Affärsläget för våra verksamheter utanför Norden var fortsatt bra, företrädelsevis inom kundsegment som fordon och energi. För att möta koncernens krav på resultattillväxt, lönsamhet och utveckling genomförs effektiviseringsåtgärder i flera verksamheter.

Dynamisk graf: Industrial Process - Kundsegment
Dynamisk graf: Industrial Process - Geografisk marknad

Power Solutions

Power Solutions nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 14 procent till 387 MSEK (338) och EBITA ökade med 24 procent till 47 MSEK (38). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 17 procent till 1 439 MSEK (1 226) och EBITA ökade med 38 procent till 187 MSEK (136).

Marknad

Sammantaget var efterfrågan bra och kvartalets vinsttillväxt var drivet av mycket god organisk försäljningsökning. Ökad efterfrågan av reglage- och ergonomiprodukter till specialfordonsindustrin, vilket är affärsområdets största kundsegment, bidrog starkt. Marknaden för lösningar med ny batteriteknologi och kraftförsörjningslösningar på de nordiska marknaderna har fortsatt att förbättras. Efterfrågan minskade dock från kunder inom telekom och vindkraft.

Dynamisk graf: Power Solutions - Kundsegment
Dynamisk graf: Power Solutions - Geografisk marknad
Senast uppdaterad: 2017-05-10 14:56:53 av Xjamilah.elali@addtech.com