Koncernens utveckling

Försäljningsutveckling

Addtechkoncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet ökade med 19 procent till 1 941 MSEK (1 631). Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 7 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 2 procent, motsvarande 25 MSEK, och rörelseresultatet påverkades marginellt positivt.

Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 17 procent till 7 178 MSEK (6 155). Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent och den förvärvade tillväxten var 9 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 1 procent, motsvarande 46 MSEK, och rörelseresultatet påverkades marginellt positivt.

Resultatutveckling

Rörelseresultatet ökade under kvartalet med 39 procent till 163 MSEK (117) och rörelsemarginalen uppgick till 8,4 procent (7,2). Finansnettot uppgick till -9 MSEK (-9) och resultatet efter finansiella poster ökade med 42 procent till 154 MSEK (108). Resultatet efter skatt ökade med 39 procent till 118 MSEK (85) motsvarande ett resultat per aktie före utspädning om 1,75 SEK (1,25).

Rörelseresultatet ökade under verksamhetsåret med 36 procent till 604 MSEK (443) och rörelsemarginalen uppgick till 8,4 procent (7,2). Finansnettot uppgick till -24 MSEK (-20) och resultatet efter finansiella poster ökade med 37 procent till 580 MSEK (423).

Resultatet efter skatt för verksamhetsåret ökade med 35 procent till 450 MSEK (333) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21). Resultat per aktie före utspädning för räkenskapsåret uppgick till 6,60 SEK (4,85).

 

Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader
Senast uppdaterad: 2017-05-10 14:11:35 av Xjamilah.elali@addtech.com