VD-kommentar

En stark avslutning på ett framgångsrikt år

Det fjärde kvartalet blev en stark avslutning på ett år med vinsttillväxt i alla våra fyra affärsområden. Affärsläget har förbättrats och vi har stärkt våra positioner på flertalet av våra marknader. Vår starka vinsttillväxt och den förbättrade rörelsemarginalen kommer från en ökad försäljning av våra produkter och lösningar i kombination med framgångsrikt effektiviseringsarbete. Därutöver har de förvärv vi genomfört bidragit enligt förväntan.

Överträffar finansiella mål

Under det fjärde kvartalet hade vi tack vare både stark organisk tillväxt om 10 procent och bra tillskott från förvärv en försäljningsökning med 19 procent. EBITA ökade med 35 procent och vi nådde en EBITA-marginal på 10 procent.

Ser vi till utvecklingen under året kan vi glädjande konstatera att vi levererat enligt våra finansiella mål om tillväxt i kombination med lönsamhet. Vi ökade försäljningen med 17 procent, EBITA ökade med 34 procent och vi nådde en EBITA-marginal på 10 procent. Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent och avkastning på eget kapital uppgick till 28 procent.

Addtechs marknadsutveckling

Addtechs omsättning utgörs till hälften av försäljning av insatskomponenter till tillverkningsföretag och till hälften av försäljning av produkter och lösningar till slutkunder. Den sistnämnda delen har vuxit snabbare under året, drivet av ökningen av infrastrukturinvesteringar bland nordiska elnätsbolag. Investeringstakten ligger på en hög nivå och det är svårt att bedöma om den kan komma att öka ytterligare. I kundsegmentet energi ingår även vindkraftsindustrin som har haft en ökande efterfrågan under året och kvartalet. Investeringarna inom olja och gas är fortsatt på en låg nivå men vi upplever att botten är passerad.

Dynamisk graf: Omsättning per kundsegment
Dynamisk graf: Omsättning per geografisk marknad

Efterfrågan på insatskomponenter ökade sammantaget under kvartalet och affärsläget var bra i de flesta kundsegment såsom mekanisk industri, elektronik och medicinteknik. Den största ökningen av efterfrågan kommer från tillverkare av specialfordon inom segment som till exempel gaffeltruckar, gruva, skog och entreprenad. Affärsläget från kunder inom telekom var fortsatt svag. Försäljningen av produkter till den industriella eftermarknaden såsom mekanisk industri samt skog och process har utvecklats positivt både i Norden och Europa. Efterfrågan från fartygsmarknaden var mycket god under kvartalet. Affärsläget var fortsatt positivt för elrelaterade produkter inom bygg och installation.

Förvärv

Vår förvärvstakt är fortsatt hög och vi summerar affärsåret med tio genomförda förvärv vilka tillför en årsomsättning om ca 500 MSEK. Vi för diskussioner om förvärv av både fristående teknikbolag med marknadsledande nischpositioner och mindre kompletteringsförvärv som kan stärka marknadspositionerna och lönsamheten i våra befintliga bolag. Många privatägda bolag vill sälja till Addtech för att behålla sitt decentraliserade ansvar men få stöd att utvecklas genom en aktiv och långsiktig ägare.

Johan Sjö
VD och Koncernchef

Senast uppdaterad: 2017-05-11 13:04:29 av charlotte.becker@oxp.se